اشک سردار زین الدین برای مهر دختری

دخترش را بوسید و رفت.

 خانواده در اهواز بود و شهید زین الدین برای ماموریت به منطقه عملیاتی شمال غرب رفته بود.

 بعد از یک مـاه که برگشته بود اهواز، 
دیده بود دخترش لیـلا، افتاده روی دست مادرش و مریض شده است.

 یک زن تنـها با یک بچه ی مریض و باید دوباره رها میکرد و میرفت به میدان نبرد ، دوباره هم نمی توانست بماند و کـاری کند و باید برمی گشت.

 رفت توی اتاق؛ در را بست، نشـست و یـک دل سـیر گــریه کــرد و آمد دخترش را بوسید و رفت.

مجموعه کتب «یادگــاران»/ جلد دهم

#شهید_مهدی_زین‌الدین

ارسال نظرات

;