فضای مجازی

یک تقدیر و هزار نکته

به عنوان یک دانشگاه شاهدی دو سال پیش در خصوص خطر ریزش سرمایه انسانی و احتمال وقوع گسست شدید در این حوزه به شما تذکر داده بودم.

;