اجتماعی

واکسی خاطره ساز

دوست دارم دل زائران نسبت به ما مشهدی‌ها کمی صاف‌تر شود و خاطره خوبی از مشهد داشته باشند. اینهمه گرانی و تورمی که در مشهد می‌بینند را روی نامردی ما مشهدی‌ها نگذارند.

;