مخبر رئیس هیئت دولت شد

 معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری مسئول امور اجرایی کشور می‌شود.

براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی، در صورت فوت یا عزل رئیس‌جمهور، با موافقت رهبری، معاون اول رئیس‌جمهور مسئول امور اجرایی کشور می‌شود.

همچنین شورایی متشکل از روسای قوای مقننه و قضائیه و معاون اول باید ترتیبی دهند تا حداکثر ۵۰ روز، رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.

ارسال نظرات

;