علمی هنری

کارگردان عباس

«عباس» روایتی موجز و کوتاه از یکی از خاطرات مرتبط با دوران کودکی شهید عباس بابایی است که در قالب روایت موازی از دو مقطع زمانی یکی در دهه ۴۰ و دیگری در دهه ۶۰ به تصویر درآمده است.

;