آخر و عاقبت مجری اسراییلی و آزادی بیانش!

واکنش یک کاربر را به اخراج مجری اسراییلی مشاهده می کنید.

 یکی از کاربران توئیتری در واکنش به اخراج مجری اسراییلی نوشت:

لمی طاطور مجری اسراییلی استوری گذاشته و نوشته :

"این چهره کسیه که ۹ ماه به گروگان بوده؟ابروهای او از من زیباتره! پوست او؟ موی او؟ ناخن های او؟ این دیگه چیه؟! لازم بود به خاطر این فرد، کودکان و زنان و بی گناهان تکه تکه شوند؟"
فکر میکنید چیشد؟!
بخاطر آزادی بیانِ زیاد اخراجش کردند!

آخر و عاقبت مجری اسراییلی و آزادی بیانش!

ارسال نظرات

;