ویژه

کاهش تورم در دولت سیزدهم؟

بعد از هفت سال کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور، مسیر رشد ترانزیت در سال گذشته از سر گرفته شد و با عبور 12 میلیون و 650 هزار تن کالای خارجی از کشورمان، با رشد 68 درصدی همراه بوده است.

;